Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Teren rekereacyjny

 

REGULAMIN TERENU REKREACYJNEGO POŁOŻONEGO

W ŻYWCU PRZY UL.TETMAJERA

 

1. Wstęp na teren obiektu oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się  do przestrzegania tego regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów, opisów stanowisk, 
zarządzeń itp., wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym.

 2. Teren rekreacyjny obejmuje: plażę przy potoku Leśnianka, boisko do siatkówki, palenisko.

 3. Teren rekreacyjny jest ogólnodostępny, wstęp jest bezpłatny.

 4. Korzystać z terenu rekreacyjnego można w godzinach od godz.9:00 do zmierzchu nie dłużej niż do godziny 22 :00 ze  względu na obowiązującą  ciszę nocną.

 5. Użytkownicy terenu rekreacyjnego, w tym boiska do siatkówki plażowej,  korzystają z niego na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów i odpowiadają za wyrządzone szkody.

 6. Użytkownikom boiska do piłki plażowej zalecany jest odpowiedni strój sportowy oraz używanie  piłki przeznaczona do tej dyscypliny sportowej.  Używanie nieodpowiedniego sprzętu może spowodować zagrożenie uszkodzenia ciała dla osób grających oraz przebywających
w bezpośrednim sąsiedztwie boiska do piłki plażowej

 7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z terenu rekreacyjnego tylko pod opieką osób dorosłych.

 8.Teren rekreacyjny nie jest miejscem wyznaczonym do kąpieli w związku z powyższym istnieje całkowity zakaz kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

 9. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz:

-zaśmiecania terenu,

-dewastowania urządzeń rekreacyjnych oraz elementów wyposażenia terenu,

-wykorzystywania sprzętu i urządzeń rekreacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem

-zakłócania spokoju i porządku publicznego,

-palenia ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz używania materiałów

pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

-spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

-przebywania osób nietrzeźwych,

-niszczenia i uszkadzania roślinności.

 10. Palenie ognisk w miejscach do tego przeznaczonych może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.

 11. Osoba zamierzająca rozpalić ognisko, jako odpowiedzialna za wykonanie wszystkich obowiązków z tym związanych, każdorazowo zobowiązana jest powiadomić o tym zamiarze Straż Pożarną i Straż Miejską- podając swoje imię, nazwisko i numer kontaktowy.

 12. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

- prowadzenie ich na uwięzi, w miejscach publicznych zwierzęta muszą być zaopatrzone
w   kaganiec,

- stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami,

- usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na  terenach przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

 13. Wszelkie szkody i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi terenu.

 14.Umieszczanie reklam na terenie rekreacyjnym może odbywać się wyłącznie za zgodą administratora.

 

                                                                                          MOSIR w ŻYWCU

                                                                                  TEL/FAX: (33) 861 47 01

                                                                                     www.mosir-zywiec.pl

Telefon alarmowy           112                                                                                                                                                    

Straż Miejska                 (33)8613929

Policja                            (33)997

Straż Pożarna                 (33)998

Pogotowie Ratunkowe   (33)999

< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: