Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir-zywiec.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-12-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa powstała w 2012 roku i nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu aktualnie jest w trakcie prowadzenia działań mających na celu przebudowę serwisu internetowego i dostosowanie strony www do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o mailowy: sekretariat@mosir-zywiec.pl telefoniczny: 33 861 47 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:  dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu nie posiada aplikacji mobilnych.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu

Siedziba znajduje się przy ulicy Zielonej 7, na II piętrze. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek wspólny z użytkownikiem I piętra (Straż Miejska w Żywcu). Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Wejście do pomieszczeń biurowych po schodach betonowych z barierką z jednej stronie, budynek nie posiada windy. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub pomoc Asystenta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

 

Pływalnia Miejska

Pływalnia Miejska przy ul. Zielonej 1 w Żywcu jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, natrysk, przebieralnię i   toaletę dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak „dzwonka przywołującego Asystenta” w pomieszczeniach, brak możliwości wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających „widzenie” oraz „słyszenie”, brak podwójnych oznaczeń (wzrok + głos lub słuch). Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub pomoc Asystenta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

 

Hala Sportowa

Hala sportowa przy ulicy Zielonej 7 w Żywcu jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami: na parterze nie posiada barier poziomych i pionowych, posiada szatnie i toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. I piętro nie posiada udogodnień, w budynku nie ma windy, na piętro prowadzą schody z barierką z jednej strony. Brak „dzwonka przywołującego Asystenta” w pomieszczeniach. Brak systemów wspomagających „widzenie” oraz „słyszenie”, brak podwójnych oznaczeń (wzrok + głos lub słuch). Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub pomoc Asystenta po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

 

Obiekty nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedynie miejsca parkingowe ogólnodostępne.

 

< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: