Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu | ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec | tel./fax (0-33) 861 47 01 | sekretariat@mosir-zywiec.pl | BIP MOSiR
Dane osobowe

Dane osobowe - Klauzula Informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Żywcu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych: 
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    w Żywcu z siedzibą  w 34-300 Żywiec, ul. Zielona 7

Informujemy także, że został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem „ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: daneosobowe@mosir-zywiec.pl

 2. Jakie dane przetwarzamy:
     Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:
a) karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Żywcu
b) karcie zgłoszeniowej do szkółki pływackiej
c) umowie
d) na fakturze dla os. fizycznej
e) korespondencji/wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością statutową MOSiR
    w Żywcu
f) pozyskane z monitoringu

 3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
a) na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu przeprowadzenie zawodów sportowych,  
    klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników;
b) w celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez MOSiR

    w Żywcu lub umieszczenia w nim reklamy;
c) w celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/ prowadzenia sprawy przez MOSiR w Żywcu;
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
    Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie  
    publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie
    art. 6 ust. 1 lit. e RODO

 4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów  
    prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
    umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma
    ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę pomiaru czasu na zawodach sportowych).
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.

6. Okres przechowywania danych osobowych

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej
    celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:

 a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
     ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli   
     przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
     ciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna
z przepisami prawa, na podstawie których odby-
     wa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowa-
     nia administracyjnego
,Ordynacji podatkowej, czy archiwizacji dokumentacji.
b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych
    Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.;

 8. Pozostałe informacje:
     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a) warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żywcu.

 

 

 

 

 

< powrót do listy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
ul. Zielona 7, 34-300 Żywiec

tel./fax (0-33) 861 47 01
e-mail: sekretariat@mosir-zywiec.pl

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037

© MOSiR Żywiec 2013
Projekt i wykonanie: